Święta w duchu eko, czyli sposób na bardziej ekologiczną firmę

Aleksandra Owczarek
Aleksandra Owczarek | 6 minut czytania

Bądź na bieżąco z nowościami z newslettera

check
Super!
Zapisaliśmy Cię na newsletter!
subscribe-decor

Twoja konkurencja nie śpi i aby mieć szansę w tej trudnej rywalizacji, musisz zacząć dbać o środowisko.

Zrównoważony rozwój to koncept coraz częściej przytaczany w biznesowych kuluarach. Jeszcze kilka lat temu, była to fanaberia globalnych korporacji. Dziś to polityka, którą zauważysz pośród lokalnych biznesów.

Jeśli Twoja firma nie przyjrzała się jeszcze tematowi zrównoważonego rozwoju oraz byciu eko, nadchodzące święta są doskonałym momentem, żeby to zmienić. 

Jak to zrobić? 

Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie:

Dlaczego ekologiczna firma?

Pro­gnozy naukow­ców są alar­mu­jące.

Stan naszego śro­do­wi­ska natu­ral­nego pogar­sza się w zastra­sza­ją­cym tem­pie. Z raportu US Envi­ron­men­tal Pro­tec­tion Agency wynika, że stę­że­nie dwu­tlenku węgla w atmos­fe­rze jest największe od 800 000 lat. Wszy­scy wiemy, jak pozytywne oddziaływanie na gospo­darkę ma dzia­łal­ność firm oraz prze­my­słu. Jed­nak po dru­giej stro­nie medalu kryje się mniej opty­mi­styczna prawda – firmy oraz prze­mysł mają ogromny wpływ na śro­do­wi­sko. Nie­stety nega­tywny. Wyso­kie zuży­cie ener­gii, nie­ko­rzy­sta­nie z mate­ria­łów wtór­nych, zanie­czysz­cze­nia ziemi i wód... To tylko począ­tek dłu­giej listy grze­chów nie­eko­lo­gicz­nego biznesu. 

Nic więc dziw­nego, że wiele firm decy­duje się na wdro­że­nie poli­tyki zrów­no­wa­żo­nego roz­woju. Nawet naj­więksi, jak choćby IKEA, czy H&M, zwra­cają się ku zie­lo­nym prak­ty­kom. Czy to im się opłaca?

I co można na tym zyskać? 

Eko­lo­giczny biznes – trend, który musisz znać 

Oka­zuje się, że coraz wię­cej firm nie­za­leż­nie od gałęzi prze­my­słu, dostrzega wagę zrów­no­wa­żo­nego roz­woju. Nawet 62% pracowników szcze­bla kie­row­ni­czego uważa, że stra­te­gia eco-frien­dly jest niezbędna, by kon­ku­ro­wać na dzi­siej­szym rynku. Kolejne 22% uznaje, że będzie to bar­dzo istotne w naj­bliż­szej przy­szło­ści.

zrównoważony-rozwój-na-święta

Mogłoby się wyda­wać, że najwię­cej do zro­bie­nia w kwe­stii śro­do­wi­ska mają duże kor­po­ra­cje i firmy. Czy jednak nie jest tak, że mniej­sze firmy rów­nież mogą doło­żyć swoją cegiełkę, budu­jąc lep­sze jutro?

Zrów­no­wa­żony roz­wój to zatem wyzwanie także dla małych firm. Nieistotne, czy wpro­wa­dze­nie takiej poli­tyki pły­nie z serca i idealizmu, czy jest chwy­tem mar­ke­tin­go­wym obli­czo­nym na wizerunkowy zysk. Moty­wa­cja nie ma zna­cze­nia, kiedy w efek­cie robi się coś dobrego.

Zrów­no­wa­żony roz­wój to podej­ście bizne­sowe, które dłu­go­ter­mi­nowo buduje war­to­ści marki. Dzieje się tak, dzięki uwzględ­nie­niu w stra­te­gii bizne­sowej eko­lo­gicz­nego, socjo­lo­gicz­nego i eko­no­micz­nego oto­cze­nia. 

Zrów­no­wa­żony roz­wój budo­wany jest na zało­że­niu, że two­rze­nie takiej stra­te­gii sprzyja dłu­go­wiecz­no­ści firmy. 

- prof. Knut Haanaes 

Szcze­gól­nie obcią­ża­ją­cym śro­do­wi­sko okre­sem są święta i cały czwarty kwar­tał, kiedy sprze­daż zna­cząco rośnie. Zwięk­sza się również zapo­trze­bo­wa­nie na usługi kurier­skie, niepotrzebne połacie ozdobnego papieru... Święta są zatem cza­sem miło­ści i dobra, ale to samo zdanie niekoniecznie podziela Matka Natura. 

Dla­tego to wła­śnie święta są dosko­na­łym momen­tem, żeby zacząć poka­zy­wać odpo­wie­dzial­ność i tro­skę Two­jej marki o środowisko. 

Co możesz zro­bić, żeby Twoja firma była bar­dziej eko?

Tyle teo­rii, ale co możesz zro­bić w prak­tyce? 

Nie­za­leż­nie od tego, czy zaj­mu­jesz się han­dlem e-com­merce, czy posia­dasz sklep sta­cjo­narny lub wysy­łasz pro­dukty hur­towo – opa­ko­wa­nie i jego wybór jest tym ele­men­tem, któ­rym możesz zro­bić róż­nicę.

Spójrzmy praw­dzie w oczy – okres świą­teczny gene­ruje potężne ilo­ści opa­ko­wań. Od kar­to­no­wych pude­łek, przez papier opakowaniowy, taśmy, kartki świą­teczne, wstą­żeczki, czy pla­sti­kowe elementy. Wszy­scy widzie­li­śmy zdję­cia plaż, które z egzo­tycz­nego raju zamie­niły się w wysy­pi­sko śmieci. Dla­tego tak ważny jest odpo­wie­dzialny i świa­domy wybór opa­ko­wa­nia, które posiada odpo­wied­nie cer­ty­fi­katy. Ważne, żeby: 

Poza tym, ist­nieje kilka roz­wią­zań, które pomogą Ci zop­ty­ma­li­zo­wać opa­ko­wa­nia pro­duktu i utrzy­mać je w duchu eco-frien­dli­ness. Poznajmy je.

ekologiczne-opakowania-na-święta

Pudełka faso­nowe eco.

Są dosko­na­łym roz­wią­za­niem dla eko­lo­gicz­nego, świą­tecznego opa­ko­wa­nia.

Dla­czego? Po pierw­sze, stwo­rzone są z mate­ria­łów wtórnych i z powo­dze­niem mogą być recyklingo­wane dalej. Po dru­gie, nadruk na nich wyko­ny­wany jest przy uży­ciu przyjaznych środowisku farb

Eko porada: Chcesz zło­żyć świą­teczne życze­nia swoim klien­tom? Zamiast umiesz­czać wewnątrz pudełka kartkę z życze­niami, wyko­naj na nim świą­teczny nadruk.

Eko­lo­giczna taśma kle­jąca.

Jeśli zależy Ci na tym, żeby dodat­kowo zabez­pie­czyć prze­syłkę, z pew­no­ścią korzy­stasz z taśm kle­ją­cych – być może nawet takich z wła­snym nadru­kiem. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz z nich rezy­gno­wać, by pro­wa­dzić biznes w eko­lo­gicz­nym duchu. Na rynku dostępne są taśmy kraft, które w taki sam spo­sób popra­wią bez­pie­czeń­stwo Two­jej paczki. Takie taśmy nie tylko wyglą­dają atrak­cyj­nie, ale są też wyko­nane z papieru pocho­dzącego z recy­klingu, a klej pro­du­ko­wany jest na bazie kau­czuku. 

Folio­paki biodegradowalne.

Choć foliopaki świet­nie zabez­pie­czają prze­syłkę i faj­nie wygląda z Twoim logo lub gra­fiką, natura ma na ten temat nieco inne zda­nie. Ist­nieje jed­nak roz­wią­za­nie, które jest dobrym kom­pro­mi­sem. Folio­paki bio­de­gra­do­walne można prze­twa­rzać w odpo­wied­nich warun­kach, posia­dają też taśmy, dzięki któ­rym można ponow­nie je wyko­rzy­stać. 

opakowanie kartonowe el patito z nadrukiem

Eko porada: Umieść na folio­paku bio­de­gra­do­wal­nym swoje logo i napis informujący o tym, co należy zrobić z foliopakiem po wykorzystaniu. Edu­ka­cja to pod­stawa!

Pudełka kla­powe.

Wysy­łasz swoje towary hur­towo?

Wyko­rzy­staj do tego pudełka kla­powe, które są wytrzy­małe, bez­pieczne, ale rów­nież świet­nie zapre­zen­tują się z Twoją świą­teczną gra­fiką. Wykonane są z mate­ria­łów pocho­dzących z recy­klingu i w pełni recy­klin­go­wal­nych. Nadruk wyko­nany farbą na bazie wody to rów­nież mniej­sze obcią­że­nie dla śro­do­wi­ska. 

Papieropak.

Korzystasz z dobrodziejstw foliopaków, ale chciałbyś zdecydować się na coś bardziej eko? W tej roli doskonale sprawdzą się papieropaki z nadrukiem. To papierowa i wytrzymała alternatywa dla wysyłki produktów w foliopakach.

Zamienniki dla folii bąbelkowej

Ogranicz ilość plastikowych odpadków dzięki zastosowaniu papierowych zamienników dla folii bąbelkowej (papierowy wypełniacz do paczek i owijania prezentów) oraz dla kopert bąbelkowych (papierowe koperty SUMO).

Świą­teczne dodatki. Wiemy, jak miło otrzy­mać per­so­na­li­zo­waną prze­syłkę. Zwłasz­cza w tak spe­cjal­nym okre­sie, jak święta. Nie da się jed­nak ukryć, że świą­teczne ozdoby są czę­sto wyko­nane z mało eko­lo­gicz­nych mate­ria­łów i mają jed­no­ra­zowe zasto­so­wa­nie. Jak zatem przy­go­to­wać świą­teczną prze­syłkę i pozo­stać eco-frien­dly? Spo­so­bów jest kilka: 

  • sko­rzy­staj z orga­nicz­nych ozdób (np. zamiast owi­jać paczkę pla­sti­kową wstążką, użyj natu­ral­nego zamien­nika) 
  • zamiast wkła­dać do pudełka kartkę z życze­niami, wydru­kuj napis na opa­ko­wa­niu
  • ude­ko­ruj zawar­tość prze­syłki bio­de­gra­do­wal­nym papie­rem bibuł­ko­wym z wła­snym nadru­kiem lub papierem pakowym

naturalne-ozdoby-świąteczne

Sklep sta­cjo­narny.

Koniecz­nie zre­zy­gnuj z folió­wek. Są praw­dziwą zmorą matki natury, a w dodatku nie wyglą­dają este­tycz­nie. Prze­rzuć się na torby papie­rowe– te w wer­sji kraft wyko­ny­wane są z brą­zo­wego, pocho­dzącego z recy­klingu papieru. Z doświad­cze­nia wiemy też, że czę­sto mają swoje dru­gie życie. Wyko­nasz na nich świą­teczny nadruk i będziesz eco-frien­dly!

Recy­kling i upcyc­ling.

Wybie­ra­jąc swoje opa­ko­wa­nia, decy­duj się na takie, które pocho­dzą z recy­klingu i są łatwo prze­twa­rzalne. W zapa­kuj.to przy­kła­damy do tego ogromną wagę, dla­tego więk­szość naszych pro­duk­tów speł­nia te wyma­ga­nia, co potwier­dzają ofi­cjalne cer­ty­fi­katy. Dodat­kowo, dobrze zapro­jek­to­wane, wytrzy­małe i atrak­cyjne wizu­al­nie pudełko chęt­nie wyko­rzy­sty­wane jest przez klien­tów do innych celów. Zachęć klien­tów do upcyc­lingu! 

By poznać wszystkie eko cechy opakowań, zapoznaj się z naszym Eko Przewodnikiem.

Jak robią to inni? Zainspiruj się!

Dla wielu naszych klien­tów poli­tyka eco-frien­dli­ness to jedna z najbar­dziej istot­nych czę­ści toż­sa­mo­ści marki. Bycie przy­ja­znym środo­wi­sku to nie tylko dekla­ra­cja – by było wia­ry­godne, musi być konse­kwentne. Dla­tego eko­lo­giczne opa­ko­wa­nie pro­duktu jest nie­zwy­kle istotne.

Agata i Gosia z polskiej manufaktury świec zapachowych Biotika dostosowały opakowania do ekologicznych założeń własnej marki. By wzmocnić akcję Recandle polegającą na ponownym napełnianiu zużytych opakowań na świece, zdecydowały się na pudełka fasonowe eco wykonywane z materiałów wtórnych i poddające się recyklingowi i biodegradacji.

opakowania sprzyjające środowisku oraz opakowania biodegradowalne Biotika

Jen­ni­fer z Mil­l­bee Stu­dio chce swoim pro­duk­tem zmie­niać świat na lep­sze. Pro­po­nuje klien­tom natu­ralne owijki spo­żyw­cze wykonane z psz­cze­lego miodu, jako alter­na­tywę dla zabój­czego pla­stiku. Swoje pro­dukty wysyła w uro­czych i, co naj­waż­niej­sze, ekologicz­nych koper­tach kurier­skich wyko­nanych z brą­zo­wego kar­tonu. Jej pro­jekt to dosko­nały przy­kład na to, że bycie eco nie ozna­cza rezygna­cji z bez­pie­czeń­stwa prze­syłki lub jej atrak­cyj­no­ści w oczach klien­tach. Ta ostat­nia może być nawet więk­sza!

“Większość moich klientów dociera do mnie właśnie przez Instagrama. Dzielimy się tam wieloma pomysłami: na ekorozwój, żywienie, życie w duchu zero waste. Próbujemy funkcjonować w zgodzie z naturą. Wierzę, że zrównoważony rozwój to droga, którą pokonujemy zmieniając drobne rzeczy w naszym codziennym życiu.”

opakowania-millbee-studio

Fiń­ska marka Purye Clo­thing zna­la­zła świetny spo­sób na dawa­nie pro­duk­tom dru­giego życia. Ze sta­rych żagli wytwa­rza torby oraz ple­caki.

By pod­kre­ślić eko­lo­giczny cha­rak­ter swo­ich pro­duk­tów, zde­cy­do­wali się na pudełka faso­nowe eco z pro­stym czar­nym nadru­kiem. Czy można lepiej zde­fi­nio­wać słowo recy­kling? 

pudełko purye z kartonu

Inny z naszych klien­tów, odzie­żowa marka Malimo, zde­cy­do­wała się na bar­dzo ory­gi­nalne roz­wią­za­nie. Przy wysyłce także korzystają z brą­zo­wych pude­łek faso­no­wych eco. To, co zde­cy­do­wa­nie ich wyróż­nia (poza świet­nymi pro­duk­tami) to napis na opako­wa­niu infor­mu­jący klienta, że za każdą wysłaną paczkę, firma sadzi w Nepalu i na Mada­ga­ska­rze dzie­sięć drzew!

To praw­dziwy, świą­teczny pre­zent – dla klienta i dla naszego śro­do­wi­ska.

"Opakowania przyjazne środowisku to dla nas równie istotny element. Korzystamy na przykład z pudełek ze zwrotów. Chcemy w ten sposób pokazać naszą miłość do natury."

Czy wiesz, że i Ty możesz sadzić drzewa swoimi zamówieniami? Dowiedz się więcej.

zdjęcie kartonowego pudełka z dłonią trzymającą pocztówkę

Bądź eko!

Święta to moment wzmo­żo­nej aktyw­no­ści w Twoim bizne­sie, ale też piękny moment na zmiany w świą­tecznym duchu. Obda­ruj nie tylko swo­ich klien­tów dosko­na­łymi pro­duk­tami, ale pomyśl też o sobie i nas wszyst­kich – odciąż choć odro­binę pla­netę zie­mię. Początkowo bycie eco wyda­wało się fana­be­rią. Potem stało się zna­czą­cym tren­dem. Obecnie jest obo­wiąz­kiem wszyst­kich odpowiedzialnych i etycz­nych bran­dów. W tym kie­runku powoli idą już nawet bizne­sowe molo­chy. Nie zostań w tyle!

Weso­łych (i zie­lo­nych) świąt! 

Zobacz świą­teczne opa­ko­wa­nia

Lub zapoznaj się z innymi artykułami i...

...dowiedz się jak przygotować świąteczną kampanię marketingową,

zaplanuj dokładnie kalendarz korzystając ze wszystkich możliwości zwiększenia sprzedaży,

i zobacz czym powinno różnić się świąteczne opakowanie do sklepu stacjonarnego i online.

Decor

Zapisz się, żeby otrzymywać wskazówki dla e-commerce oraz newsy ze świata opakowań co dwa tygodnie

check
Super!
Zapisaliśmy Cię na newsletter!
Choose other country